Tha an làrach seo ag obair ann an cruth air a leud a-mhàin

Bàta Sheumais

Bùs Mòr

Hò, hò, hò ars an cat mòr glas

Tha bonaid orm a-nis

Aon Chorrag Bheag

Nead na Lacha sa Luachair

Cuir do làmhan air do cheann

Huis Huis Air an Each

Bai Ù Ohò

Tha mise mòr; tha luchag beag

Itean Penelope

T-ring, t-ring cò tha siud?

Am Post

Sum, sum, sum ars an rocaid

Bodach Mòr na Nollaig

Coig bonnaich bheaga

Sneachda Geal a’ Tuiteam

Seas suas dìreach, sìn suas àrd

Trèan ann an cabhaig, ò tha!

Seo mo bhaga

Bàta Sheumais
Bùs Mòr
Hò, hò, hò ars an cat mòr glas
Tha bonaid orm a-nis
Aon Chorrag Bheag
Nead na Lacha sa Luachair
Cuir do làmhan air do cheann
Huis Huis Air an Each
Bai Ù Ohò
Tha mise mòr; tha luchag beag
Itean Penelope
T-ring, t-ring cò tha siud?
Am Post
Sum, sum, sum ars an rocaid
Bodach Mòr na Nollaig
Coig bonnaich bheaga
Sneachda Geal a’ Tuiteam
Seas suas dìreach, sìn suas àrd
Trèan ann an cabhaig, ò tha!
Seo mo bhaga

Chaidh an làrach-lìn seo a chruthachadh le HTML5 agus tha e freagarrach a chleachdadh le IE9 +, Firefox agus Google Chrome.

Tro bhith a’ cliocadh air an ìomhaigh seo faodadh Na Cloinne Bige a lughdachadh air iPad no innealan iPhone.

Tro bhith a’ cliocadh air an ìomhaigh seo faodadh Na Cloinne Bige a lughdachadh air uidheaman Android.

Airson na PDF’an seo fhaicinn feumar Adobe Acrobat a lughdachadh bho Stòr Apple no Stòr Google Play.

Chaidh Òrain na Cloinne Bige 2 a chlàradh aig Colaiste Chiùil Bheinn na Faoghla anns an Fhaoilleach 2017 bho stiùireadh Anna Wendy Stevenson. Rinn Linda NicLeòid an obair rannsachaidh agus bha i an sàs gu mòr anns na clàraidhean. agus ‘b e Matheu Watson a bha na stiùiriche ciùil. ‘B iad na seinneadairean: Annabella NicRisnidh, Jordan Mac an t-Saoir, Eva Lowe, Abby Chaimbeul agus Ailsa NicFhionguin. Taing mhòr gu na leanas airson cead a thoirt seachad na h-òrain aca a chleachdadh anns a’ ghoireas seo:

Seinneadairean:

Anna Latharna NicGillìosa.

Acair.

Alasdair Codona.

Ceana Chaimbeul.

Ceitidh Mhoireasdain.

Kirsteen Ghreumach.

Lisa Storey.

Annot NicAonghais.

Flòraidh NicChoinnich.

Taing gu na buidhnean maoineachaidh: Bòrd na Gàidhlig, Comhairle nan Eilean Siar agus Stòras Uibhist.