Chaidh an làrach-lìn seo a chruthachadh le HTML5 agus tha e freagarrach a chleachdadh le IE9 +, Firefox agus Google Chrome.

Tro bhith a’ cliocadh air an ìomhaigh seo faodadh Na Cloinne Bige a lughdachadh air iPad no innealan iPhone.

Tro bhith a’ cliocadh air an ìomhaigh seo faodadh Na Cloinne Bige a lughdachadh air uidheaman Android.

Airson na PDF’an seo fhaicinn feumar Adobe Acrobat a lughdachadh bho Stòr Apple no Stòr Google Play.

Chaidh an app seo a chruthachadh le com-pàirteachas eadar Aonad Ioma Mheadhan Chomhairle nan Eilean Siar agus Pròiseact nan Ealan.

Riochdachadh ciùil le Calum Màrtainn.

Na h-òrain uile bhon GRD. Taing gu Lesley NicMhathain.

Seinneadairean:

Amy NicAoidh.

Koren Pickering.

Dena Anne NicLeòid.

Calum MacNeacail.

Màiri NicIllinnein.

Goireas taic ùr

An deigh

Ràith a’ gheamhraidh

Splis! splais!

Luchag

Dànaidh beag an dràgon

Fear a’ bhainne

An Tractor

Digear Dhòmhnaill Ruaidh

Tha sinn a’ dol dhan sù an-dràsta

Uiseag bheag dhearg

Rinn sinn bodach-sneachda an-diugh

Santa Claus

Crathaidh mi mo làmhan

Bodach Beag Annasach

O cò ghoid am bonnach

Èisg bhig

'S i le cabhaig sìos am bealach

Tha bàta seòladh air a' chuan

'Tha Pàdraig a' bualadh le aon òrd

Air là breagha samhraidh