Tha an làrach seo ag obair ann an cruth air a leud a-mhàin

Luchag

O cò ghoid am bonnach

Digear Dhòmhnaill Ruaidh

Dànaidh beag an dràgon

Tha bàta seòladh air a' chuan

'S i le cabhaig sìos am bealach

Tha Pàdraig a' bualadh le aon òrd

An deigh

Fear a’ bhainne

Splis! splais!

Santa Claus

Uiseag bheag dhearg

Rinn sinn bodach-sneachda an-diugh

Bodach Beag Annasach

An Tractor

Crathaidh mi mo làmhan

Èisg bhig

Ràith a’ gheamhraidh

Tha sinn a’ dol dhan sù an-dràsta

Air là breagha samhraidh

Luchag
O cò ghoid am bonnach
Digear Dhòmhnaill Ruaidh
Dànaidh beag an dràgon
Tha bàta seòladh air a' chuan
'S i le cabhaig sìos am bealach
Tha Pàdraig a' bualadh le aon òrd
An deigh
Fear a’ bhainne
Splis! splais!
Santa Claus
Uiseag bheag dhearg
Rinn sinn bodach-sneachda an-diugh
Bodach Beag Annasach
An Tractor
Crathaidh mi mo làmhan
Èisg bhig
Ràith a’ gheamhraidh
Tha sinn a’ dol dhan sù an-dràsta
Air là breagha samhraidh

Chaidh an làrach-lìn seo a chruthachadh le HTML5 agus tha e freagarrach a chleachdadh le IE9 +, Firefox agus Google Chrome.

Tro bhith a’ cliocadh air an ìomhaigh seo faodadh Na Cloinne Bige a lughdachadh air iPad no innealan iPhone.

Tro bhith a’ cliocadh air an ìomhaigh seo faodadh Na Cloinne Bige a lughdachadh air uidheaman Android.

Airson na PDF’an seo fhaicinn feumar Adobe Acrobat a lughdachadh bho Stòr Apple no Stòr Google Play.

Chaidh an app seo a chruthachadh le com-pàirteachas eadar Aonad Ioma Mheadhan Chomhairle nan Eilean Siar agus Pròiseact nan Ealan.

Riochdachadh ciùil le Calum Màrtainn.

Na h-òrain uile bhon GRD. Taing gu Lesley NicMhathain.

Seinneadairean:

Amy NicAoidh.

Koren Pickering.

Dena Anne NicLeòid.

Calum MacNeacail.

Màiri NicIllinnein.